‘Alle werkzaamheden van en overeenkomsten met MSN B.V. worden uitgevoerd onder uitsluitend de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van MSN B.V.

U kunt de Algemene Voorwaarden vinden onderstaand op onze website en downloaden PDF 

Algemene Voorwaarden van u, de klant en/of welke andere partij dan ook die tot MSN B.V. in een relatie staan, worden van de hand gewezen. Onze Algemene Voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.’

Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1
Pagina 1 van 8
ALGEMENE VOORWAARDEN MSN B.V.
Deze algemene voorwaarden bevatten drie paragrafen. Toepasselijkheid van de verschillende paragrafen luidt als volgt. Op alle overeenkomsten met / rechtshandelingen van MSN B.V. is in alle gevallen paragraaf I. van toepassing. Paragraaf II. is enkel van toepassing op overeenkomsten / rechtshandelingen terzake Aftersales/Service. Paragraaf III. is enkel van toepassing op overeenkomsten / rechtshandelingen terzake Inspectie. Indien en voor zover de specifiekere bepalingen van paragraaf II en/of III in strijd zijn met het bepaalde in paragraaf I prevaleren de bepalingen in paragraaf II en/of III. Paragraaf I
1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: - MSN: de besloten vennootschap MSN B.V. gevestigd te Ruinen (gemeente De Wolden) aan het adres (7963 RP) Voor de Blanken 1 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70585253. - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie MSN een overeenkomst sluit, danwel ten aanzien van wie MSN in enige rechtsverhouding staat. - Partijen: MSN en Opdrachtgever. - Aftersales: de krachtens overeenkomst tussen MSN en Opdrachtgever door MSN uit te voeren werkzaamheden aangaande aan een Machine uit te voeren Service/Aftersales, al dan niet via de Garantieregeling. Hieronder kunnen vallen beoordeling/nazien van de Machines, reparatie daarvan, vervoer daarvan etc. - Garantieregeling: een garantieregeling die MSN ten behoeve van de Opdrachtgever/Fabrikant afwikkelt en wordt beheerst door een separate tussen MSN en de Fabrikant van de Machine gesloten overeenkomst. - Fabrikant: de fabrikant/leverancier van de Machine die door de Opdrachtgever aan een derde/koper wordt of is verkocht danwel de vertegenwoordiger van die Fabrikant in Nederland of daarbuiten. - Inspectie: de krachtens (indirecte) overeenkomst tussen MSN en Opdrachtgever door MSN aan (elektrische) apparatuur, installaties, machines en/of klimmaterialen van of namens Opdrachtgever uit te voeren (wettelijke) inspectie. - Machine: elke al dan niet elektrische machine of machines die MSN op verzoek van de Opdrachtgever of anderszins inspecteert, keurt, naziet en/of daaraan service en/of aftersales- en/of inspectiewerkzaamheden verricht. - AV: deze algemene voorwaarden, onderdeel uitmakende van de overeenkomst zoals die tussen MSN en Opdrachtgever wordt gesloten.
2. Toepasselijkheid
2.1 De AV zijn van toepassing op elke overeenkomst die MSN sluit met Opdrachtgever en/of met derden en ziet op elke rechtshandeling van MSN.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Opdrachtgever en MSN komen overeen dat in het geval in 3 (drie) of meer overeenkomsten de Opdrachtgever op de toepasselijkheid van de AV is
Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1
Pagina 2 van 8
gewezen, via schriftelijke, elektronische, digitale dan wel welke weg dan ook, de Opdrachtgever een redelijke mogelijkheid is geboden van de AV kennis te nemen.
2.4 De AV zijn tevens raadpleegbaar en downloadbaar via de website van MSN (www.machineservicenoord.nl).
3. Pre-contractuele fase
3.1 De offertes of aanbiedingen die MSN doet uitgaan, zijn vrijblijvend.
3.2 Bij acceptatie door de Opdrachtgever van een offerte of aanbieding, kan MSN haar aanbod alsnog, doch enkel onverwijld, herroepen opdat geen overeenkomst tot stand komt. Onder onverwijld wordt verstaan uiterlijk op de tweede dag volgend op de dag waarop MSN het bericht van acceptatie van Opdrachtgever heeft ontvangen.
3.3 Een offerte of aanbieding van MSN is veertien (14) dagen na verzending ervan geldig. Na ommekomst van deze termijn, kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen op de (rechts)geldigheid ervan, een en ander met uitzondering van het bepaalde in art. 3.4 van de AV.
3.4 Indien en voor zover de Opdrachtgever een offerte of aanbieding aanvaardt na ommekomst van de in art. 3.3 bedoelde termijn, komt alsnog een overeenkomst tot stand indien en voor zover MSN in reactie op het bericht van acceptatie van Opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische/digitale weg Opdrachtgever bericht dat een overeenkomst tot stand gekomen is dan wel indien MSN met de uitvoering ervan aanvang neemt/doet aanvang nemen.
3.5 MSN zendt de AV zoveel mogelijk mee met haar offertes en/of aanbiedingen opdat de Opdrachtgever er redelijkerwijs en voor of bij het sluiten van de overeenkomst kennis van kan nemen. Indien en voor zover tussen Partijen een overeenkomst wordt gesloten via digitale weg (hetgeen in de praktijk de meest voorkomende werkwijze is) wordt de Opdrachtgever via digitale weg de mogelijkheid geboden om van de AV kennis te nemen.
3.6 Een overeenkomst tussen Partijen ontstaat pas op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk of via digitale weg een offerte of aanbieding van MSN accepteert op een wijze die geen onduidelijkheid laat bestaan over de hoofdonderdelen van de overeenkomst zoals te verrichten werkzaamheden /leveringen, de levertijd en/of periode van werkzaamheden en de prijzen, alles onverminderd het bepaalde in art. 3.2 van de AV.
4. Betaling
4.1 MSN hanteert een fatale betalingstermijn van dertig dagen na dagtekening van haar factuur.
4.2 Opdrachtgever geeft prijs het recht op verrekening, opschorting danwel welk ingevolge wet en/of overeenkomst door Opdrachtgever gehanteerd recht op niet (tijdige) betaling.
4.3 Bij niet tijdige en gehele betaling door of vanwege Opdrachtgever geraakt Opdrachtgever na verstrijking van de in art. 4.1 bedoelde termijn terstond in verzuim.
4.4 Na verstrijking van de in art. 4.1 bedoelde termijn is MSN gerechtigd bij de Opdrachtgever wettelijke (handels)rente over de te vorderen bedragen in rekening te brengen.
4.5 Indien en voor zover MSN meer dan twee aanmaningen verzendt teneinde integrale betaling te verkrijgen, is Opdrachtgever gehouden –als
Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1
Pagina 3 van 8
tegemoetkoming voor de incassowerkzaamheden – een bedrag ter hoogte van 7% van de nota als buitengerechtelijke kosten aan MSN te voldoen, onverminderd het recht van MSN de kosten als bedoeld in art. 4.6 van de AV te vorderen en in alle gevallen met een minimum van 250,00 EUR, excl. BTW.
4.6 MSN is gerechtigd alle kosten die zij maakt ter incassering van haar vorderingen (terzake facturen en/of anderszins), gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk van aard, op Opdrachtgever te verhalen. Uitdrukkelijk komen Partijen derhalve overeen dat ingevolge tussen partijen ontstane geschillen door MSN te maken juridische (advocaat)kosten volledig door Opdrachtgever dienen te worden vergoed, ongeacht de hoogte ervan en de verhouding van deze kosten met de hoogte van de nota’s en ongeacht of deze nota’s betrekking hebben op een buitengerechtelijk of gerechtelijk traject. Bevoorschotting
4.7 Opdrachtgever is gehouden om in het geval MSN ter dekking van de kosten van te verrichten werkzaamheden en/of in te kopen onderdelen zulks verlangt, bij bevoorschotting de daartoe strekkende factu(u)r(en) aan MSN te voldoen.
5. Retentierecht
5.1 de Opdrachtgever verleent MSN een retentierecht in het geval MSN gerede gronden heeft aan te nemen dat sprake is van een geval als bedoeld in art. 6:80 BW en derhalve indien: - de Opdrachtgever niet kan betalen zonder dat tekortkomen onmogelijk is; - MSN uit een mededeling van de Opdrachtgever redelijkerwijs moet afleiden dat de Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Indien derhalve van één of meer van deze gronden sprake is, is MSN gerechtigd (terug)levering van goederen van Opdrachtgever op te schorten totdat integrale betaling van de vorderingen van MSN is gevolgd.
6. Exoneratie
6.1 MSN heeft verzekeringen afgesloten ter dekking van schade veroorzaakt door haar handelen en/of nalaten binnen (de uitvoering van) de overeenkomst met Opdrachtgever. Deze verzekeringen zien mede op het specifieke karakter van de door MSN na te komen verplichtingen.
6.2 MSN accepteert enkel die aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een directe fout in de uitvoering van de overeenkomst en enkel voor zover de verzekeraar van MSN in het desbetreffende geval dekking verleent. In elk ander geval wordt aansprakelijkheid van MSN uitgesloten.
6.3 Uitgesloten wordt voorts immer de aansprakelijkheid van MSN voor: - indirecte (vermogens)schade; - (letsel)schade aan personen, waaronder immateriële schade; - gevolgschade. - schade die ontstaan is door en/of in een situatie van overmacht. - schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van door MSN ingeschakelde hulppersonen waaronder niet leidinggevende medewerkers van MSN.
6.4 In het uiterste geval waarin, al dan niet in een juridische procedure, zou worden geoordeeld dat MSN aansprakelijk en schadeplichtig is en/of
Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1
Pagina 4 van 8
waarin de verzekeraar van MSN, om welke reden dan ook, geen (volledige) dekking verleent, beperkt de schadeplichtigheid van MSN zich tot een bedrag van € 10.000,00.
7. Annuleringen
7.1 Indien een Opdrachtgever een overeenkomst voor uitvoering van de werkzaamheden door MSN annuleert en MSN in dat geval bereid is de annulering te accepteren is Opdrachtgever gehouden aan MSN te betalen een nota ter hoogte van: - 75 % van de overeengekomen prijs in het geval de annulering binnen vier (4) weken voor de eerste dag van het begin van de werkzaamheden plaatsvindt; en
- 25 % van de overeengekomen prijs in het geval de annulering vóór vier (4) weken voor de eerste dag van het begin van de werkzaamheden plaatsvindt.
8. Overmacht
8.1 Onder overmacht stellen partijen in ieder geval vast die situatie waarin MSN niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van: - (werk)stakingen bij MSN en/of derden; - buitengewone weersomstandigheden;
- storingen in levering van nutsvoorzieningen; - storingen in de (digitale) systemen van MSN; - (langdurige) ziekte van medewerker(s) van MSN; - door de Opdrachtgever geschapen omstandigheden waarop MSN geen invloed kan uitoefenen;
- jegens MSN gepleegde overtredingen / misdrijven; - vertragingen in de ter uitvoering van de Overeenkomst door en/of vanwege MSN ingeschakelde transporteurs. - andere omstandigheden die krachtens wet, jurisprudentie en/of in een concreet geval door een rechter als overmacht worden vastgesteld
9. Vernietiging / onverbindendheid van de Algemene Voorwaarden
9.1 Indien en voor zover één of meer bepalingen in de AV worden vernietigd of om welke reden dan ook niet verbindend (blijken te) zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een geschil dat in welke mate dan ook bestreken zou worden door de niet bindende bepaling(en) wordt mede beheerst door de geest van de betreffende niet bindende bepaling(en).
10. Rechts- en forumkeuze
10.1 Op de tussen Opdrachtgever en MSN gesloten overeenkomst, en al wat daarmee samenhangt dan wel wat daaruit voortvloeit, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eventuele werking van een Verdrag of internationale regeling van welke aard dan ook, wordt uitgesloten
10.2 Geschillen tussen partijen worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.
Paragraaf II
11. Aftersales-/servicewerkzaamheden MSN
11.1 MSN verleent Aftersales aan Machines. Die werkzaamheden worden conform de Garantieregeling of daarbuiten uitgevoerd.
11.2 Een opdracht aan MSN tot het verrichten van Aftersales vangt aan met (in de regel via de daartoe door MSN ingerichte website) aanmelding van de
Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1
Pagina 5 van 8
Machine. MSN verzendt na aanmelding van de Machine aan de Opdrachtgever per mail een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging waarbij de AV aan de Opdrachtgever worden meegezonden én in welke mail een ‘link’ opgenomen is via welke de AV kunnen worden gedownload, gelezen en opgeslagen. De Machine wordt bij binnenkomst op de locatie van MSN door MSN nagezien. Aan de Opdrachtgever wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt of de door MSN te verrichten werkzaamheden vallen onder een Garantieregeling.
11.3 Indien de door MSN uit te voeren werkzaamheden aan de Machine vallen onder een Garantieregeling, wordt de Opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld en voert MSN de werkzaamheden uit op basis van de daartoe tussen MSN en de (vertegenwoordiger van de) Fabrikant van de Machine gemaakte afspraken. Nimmer is MSN zonder separaat daartoe gemaakte specifieke afspraak met de Opdrachtgever gehouden om in dit geval meer of andere werkzaamheden aan de Machine te verrichten dan MSN op grond van de afspraken met de (vertegenwoordiger van de) Fabrikant is overeengekomen.
11.4 Indien uit de beoordeling van de Machine door MSN voortvloeit dat geen sprake is van toepasselijkheid van een Garantieregeling, wordt de Opdrachtgever daarvan gemotiveerd op de door MSN bepaalde wijze op de hoogte gesteld. Daarbij verzoekt MSN aan de Opdrachtgever aan te geven 1) of MSN de benodigde werkzaamheden aan de Machine dient uit te voeren in welk geval de opgegeven kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever komen, 2) of de Machine retour moet worden gezonden aan de Opdrachtgever in welk geval de Opdrachtgever behandelings- en transportkosten dient te voldoen, 3) of de Machine vernietigd moet worden in welk geval de redelijke kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever komen, 4) danwel geeft MSN advies over het te volgen traject.
11.5 Indien de Opdrachtgever na de in art. 11.4 van de AV bedoelde mededeling(en) van MSN (ook na eventuele herinnering(en)) niet reageert, wordt na redelijke en door MSN te bepalen termijn van zes weken of langer de Machine aan de Opdrachtgever retour gezonden in welk geval de Opdrachtgever gehouden is behandelings- en transportkosten aan MSN te voldoen.
11.6 MSN is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden (deels) door een derde te laten uitvoeren hetgeen Opdrachtgever accepteert. MSN staat ervoor in dat in dat geval de werkzaamheden op vakkundige wijze worden uitgevoerd.
11.7 Opdrachtgever is eigener beweging gehouden alle informatie aan MSN te verstrekken die benodigd is voor een goede afwikkeling van de door MSN uit te voeren werkzaamheden. Indien en voor zover de Opdrachtgever hierin verzuimt, is MSN niet gehouden haar verplichtingen uit overeenkomst na te komen, voor zover die verband houden met het verzuim van Opdrachtgever en is MSN nimmer aansprakelijk voor schade door wie dan ook geleden en van welke aard en/of omvang dan ook.
Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1
Pagina 6 van 8
12. Transport / opslag / risico
12.1 Indien en voor zover Opdrachtgever een Machine bij MSN aanmeldt als bedoeld in art. 11.2 van de AV, draagt MSN en/of de Fabrikant zorg voor (het verstrekken van opdracht terzake) het transport van de Machine. MSN sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade geleden tijdens dat transport (waaronder begrepen werkzaamheden betrekking hebbende op dat transport zoals vervoer naar en/of uit het vervoermiddel, in- en/of uitladen etc.), ongeacht of het schade betreft aan de Machine danwel schade betreft van andere aard, verband houdende met het transport van de Machine. Deze schade-uitsluiting gaat enkel niet op indien en voor zover terzake dergelijke tijdens transport opgetreden schade gedekt is door een verzekering van de transporteur en/of MSN.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart MSN van vorderingen van derden, van welke aard en/of omvang dan ook, opgetreden tijdens, voortvloeiende uit danwel in welke zin en/of mate dan ook van doen hebbende met het transport van de Machine.
12.3 MSN draagt na binnenkomst op haar locatie zorg voor opslag van de Machine op haar locatie. MSN heeft het brand- en/of diefstalrisico van op haar locatie opgeslagen goederen afdoende verzekerd. Mocht, om welke reden dan ook, Opdrachtgever en/of diens/dier klant/koper en/of enige derde schade lijden aan de Machine en/of anderszins ten tijde van de duur van de opslag van de betreffende Machine bij MSN, dan is de aansprakelijkheid van MSN voor die schade uitgesloten. Deze schade-uitsluiting gaat enkel niet op indien en voor zover dergelijke tijdens de opslag opgetreden schade gedekt is door een verzekering van MSN.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart MSN van vorderingen van derden, van welke aard en/of omvang dan ook, opgetreden tijdens, voortvloeiende uit danwel in welke zin en/of mate dan ook van doen hebbende met de opslag van de Machine op haar locatie.
13. Service algemeen, niet zijnde afwikkeling van Garantieregelingen
13.1 MSN verplicht zich jegens Opdrachtgever conform overeenkomst de Machine te onderzoeken en/of te repareren.
13.2 Indien MSN enkel de Machine op gebreken dient te onderzoeken en niet tot reparatie dient over te gaan, rapporteert zij haar onderzoeksbevindingen aan de Opdrachtgever
13.3 Indien MSN de Machine dient te onderzoeken én te repareren, gaat MSN niet over tot aan de reparatie voorafgaande rapportering van de onderzoeksbevindingen tenzij dit uitdrukkelijk, schriftelijk en/of digitaal, is overeengekomen.
13.4 MSN verplicht zich naar haar beste vermogen tot onderzoek en/of reparatie over te gaan. Haar verplichtingen beperken zich evenwel tot inspanningsverplichtingen en behelzen uitdrukkelijk geen resultaatsverplichtingen.
13.5 Opdrachtgever is verplicht de voorwaarden te scheppen waaronder MSN redelijkerwijs in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Indien en voor zover de omstandigheden niet worden geschapen, ontslaat dit MSN van de verplichting dat deel van de werkzaamheden uit te voeren, welke door het tekortschieten van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden uitgevoerd.
Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1
Pagina 7 van 8
Paragraaf III
14. Inspectiewerkzaamheden MSN 14.1 Nadat tussen MSN en de Opdrachtgever een overeenkomst ontstaat als bedoeld in art. 3 van de AV, is MSN gehouden de verplichtingen die de overeenkomst haar oplegt, op overeengekomen en in algemene zin op vakkundige wijze uit te voeren.
14.2 MSN voert de Inspectie uit met het oog op die bepaalde (wettelijke) (Arbo)regelingen en/of zogenaamde (N)EN-normen en/of andere geldende regelingen, die in de offerte zijn aangegeven.
14.4 MSN is gehouden de Inspectie volledig en schriftelijk en/of digitaal te verantwoorden. De Opdrachtgever wordt in het bezit gesteld van een exemplaar van deze verantwoording, alles conform de geldende wet- en/of regelgeving.
14.5 MSN is, indien overeengekomen, gehouden naar hetgeen is bepaald in art. 14.4 de Opdrachtgever schriftelijk te informeren welke de aanpassingen en/of verbeteringen zijn die met het oog op de in art. 14.3 bedoelde (wettelijke) regelingen dienen te worden uitgevoerd.
14.6 MSN is uitdrukkelijk niet gehouden ervoor zorg te dragen dat de vastgelegde aanpassingen en/of verbeteringen worden uitgevoerd, tenzij anders en uitdrukkelijk – zoveel mogelijk schriftelijk en/of digitaal, wordt vastgelegd.
14.7 Indien en voor zover MSN de overeenkomst redelijkerwijs niet kan uitvoeren op een wijze of onder de voorwaarden als is overeengekomen – bijvoorbeeld als gevolg van na het sluiten van de overeenkomst zich wijzigende omstandigheden en/of in de risicosfeer van Opdrachtgever liggende wijzigingen van welke aard dan ook – is MSN gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren op aangepaste wijze en de meerkosten die de aanpassing met zich brengt, bij Opdrachtgever in rekening te brengen tenzij de meerkosten meer dan 15% van de totale nota bevatten in welk geval overleg tussen MSN en Opdrachtgever gehouden is.
14.8 MSN is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden (deels) door een derde te laten uitvoeren hetgeen Opdrachtgever accepteert. MSN staat ervoor in dat in dat geval de werkzaamheden op vakkundige wijze worden uitgevoerd.
14.9 Indien en voor zover MSN zaken van Opdrachtgever vervoert en/of aan inspectie onderwerpt buiten de locatie van de Opdrachtgever, draagt MSN zorg voor behandeling van de zaken met de onder de betreffende omstandigheden grootst mogelijke zorg. Indien en voor zover desondanks schade ontstaat aan deze zaken, is MSN niet aansprakelijk voor deze schade tenzij haar verzekeraar deze schade dekt. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden zelf voor afdoende verzekering van deze zaken zorg te dragen.
14.10 Opdrachtgever is verplicht de voorwaarden te scheppen waaronder MSN redelijkerwijs in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Indien en voor zover de omstandigheden niet worden geschapen, ontslaat dit MSN van de verplichting dat deel van de werkzaamheden uit te voeren, welke door het tekortschieten van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden uitgevoerd.
14.11 Indien de Opdrachtgever akkoord is met hetgeen MSN in een
inspectierapport heeft vastgesteld, is de Opdrachtgever gehouden de
onder art. 14.4 en 14.5. bedoelde schriftelijke en/of digitale vastlegging
voor akkoord te ondertekenen.
14.12 De Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de uitvoering
van de aanpassingen en/of verbeteringen waarop in art. 14.4 en 14.5
wordt gedoeld tenzij zulks met MSN anders is overeengekomen.
Algemene Voorwaarden MSN B.V. – Aftersales en Inspectie. 2019-1